Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Nytt nyhetsbrev från Energikontoret

Nu finns ett nytt nyhetsbrev, med ny lay-out, publicerat! I nyhetsbrevet hittar du information om ett nytt projekt kring vindkraft som Energikontoret fått beviljat, inbjudningar till seminarier om hållbar upphandling och om hur man kan hyra solceller samt om kommande satsningar för informationsspridning om energikartläggningsstödet. Dessutom finns ett kalendarium med de aktiviteter som hittills inplanerats till hösten. Du hittar nyhetsbrevet här: LÄNK

Läs mer

Föredrag om solel, energieffektivisering och företagande

Energikontoret Östra Götaland kommer vid en seminariedag anordnad av Almi Företagspartner Östergötland berätta om solel och energieffektivisering och hur detta kan användas för att öka ett företags lönsamhet.

Läs mer

Projektmedel till kompetenshöjande insatser inom vindkraft

Energimyndigheten har beviljat 559 500 kronor för ett projekt som har som huvudsyfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjlighet i Södermanland och Östergötland. För att nå detta syfte kommer ett antal aktiviteter genomföras som fokuserar på samverkan mellan regionala och lokala aktörer. Exempel på aktiviteter är bland annat: Leverera en utredning om regelverk för diftbolag; utföra tre kommunträffar för företagare, markägare och allmänhet samt genomföra ett stormöte i regionen. 

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin