Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Projektmedel till kompetenshöjande insatser inom vindkraft

Energimyndigheten har beviljat 559 500 kronor för ett projekt som har som huvudsyfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjlighet i Södermanland och Östergötland. För att nå detta syfte kommer ett antal aktiviteter genomföras som fokuserar på samverkan mellan regionala och lokala aktörer. Exempel på aktiviteter är bland annat: Leverera en utredning om regelverk för diftbolag; utföra tre kommunträffar för företagare, markägare och allmänhet samt genomföra ett stormöte i regionen. 

Läs mer

Stärk ditt företag med effektivare energianvändning

Energikontoret Östra Götaland, Länsstyrelsen Östergötland och Energiriket har gemensamt tagit fram en skrift som kortfattat beskriver olika projekt och stöd i Östergötland som kan vara aktuella för små och medelstora företag som vill investera i energieffektiviseringsåtgärder eller solel. Du hittar skriften via följande pdfLÄNK

Läs mer

Hur påverkas fastigheters värde av en solelanläggning?

Detta är något som Ben Hoen m. fl. på Lawrence Berkeley National Laboratory forskat kring och 2015 publicerades en rapport som heter Selling into the sun: Price premium analysis of a multi-state dataset of solar homes.

Forskarna konstaterar att det år 2014 fanns mer än 500 000 solelsanläggningar på villor i Usa och att dessa tillkommit tack vara sjunkande kostnader för paneler och nya innovativa finansieringslösningar. De anger vidare att när solelsanläggningar blir allt vanligare i amerikanska hem, blir det också viktigt att kunna värdera dessa på ett relevant sätt. Genom att identifiera dess värdeskapande förmåga skapas ett värdefullt bidrag för att ge förutsättningar för en robust solelanläggningsmarknad för bostäder.

Läs mer

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin