Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

Projektet ska bidra till att små och medelstora företag i Östra Mellansverige ökar sin konkurrenskraft genom energieffektivisering och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området förstärks och nyetableras.

Under 2014 gjordes en förstudie av Energikontoren i Östra Mellansverige som identifierade tre huvudsakliga orsaker till att potentialen till energieffektivisering inte utnyttjas:

  • brister i samordningen mellan aktörerna som arbetar med företag
  • företagens brist på kapacitet att vidta åtgärder i form av erfarenhet och resurserföretagens brist på beställarkompetens

Projektet syftar till att överbrygga dessa hinder och skapa förutsättningar för att små och medelstora företag blir energieffektivare och konkurrenskraftigare.

Projektet drivs av de tre energikontoren i Östra Mellansverige: Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Regionförbundet Örebro Län och Energikontoret Östra Götaland. I projektet ska nio stycken aktiviteter/delprojekt höja kapaciteten för energieffektivisering hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

1: Kapacitetshöjning - Energikontor i samverkan

De regionala energikontoren behöver kunna samordna och utnyttja resurser och kompetens bättre under projekttiden och på längre sikt i arbetet för deltagande företag. Tre workshops kommer genomföras med fokus på hur samarbetet mellan energikontoren skall utvecklas.

2: Utveckla samverkan mellan och bygga kapacitet hos viktiga aktörer

Aktiviteten syftar till en samordning och kapacitetshöjning mellan såväl offentliga som privata aktörer som arbetar företagsfrämjande och som har ett intresse för energieffektivisering och förnybar energi. Erfarenhetsutbyte samt kartläggning av kompetenser och verksamheter inom energieffektivisering och förnybar energi i regionen är en grundförutsättning för att gå vidare med ett riktat arbete mot företag.

3: Energiting

Energiting kommer vara årliga utåtriktade mötesplatser för aktörerna i Östra Mellansverige som för ut aktuell information och kunskap inom energieffektivisering, energiteknik och energitjänster. Energitinget är en plattform för dialog och mötesplats mellan företag, leverantörer, forskare, innovatörer, myndigheter med flera.

4: Effektivisera energi- och klimatrådgivarnas företagsrådgivning

Energimyndigheten har gett de kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR) i uppdrag att utföra uppsökande rådgivning till företag med värmesystem (olje- eller biobränsleanläggning) större än 20 kW eller luftkonditioneringssystem större än 12 kW. Detta enligt EU:s direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, även kallat EPBD2. Enligt miljöbalken ska dessutom miljöinspektörer på kommuner och Länsstyrelser tillämpa tillsyn på energiområdet. Miljöinspektörer upplever dock stor osäkerhet kring denna tillämpning då de saknar kompetens inom energiområdet. Energi- och klimatrådgivare har i sin tur behov av metodik för att komma i kontakt med företag, i syfte att stimulera till arbete med energieffektivisering.

Syftet med aktiviteten är att effektivisera EKR:s arbete med EPBD2, samt tillhandahålla metodik för ökad samverkan med näringslivet och därmed nå kompetensutveckling hos både EKR och medverkande företag.

5: Energiklok Affärsrådgivning

Energiklok Affärsrådgivning bygger på att med en förändring av befintliga strukturer som företag möter skapa en djupgående och långsiktig beteendeförändring hos företag när det gäller energibesparing och energieffektivisering.

Syftet med aktiviteten är att bidra till energieffektivare småföretag genom att infoga ett element av energieffektivisering- och energibesparingsråd i affärsrådgivningssammanhang. Ett viktigt incitament för att jobba med energieffektiviseringsfrågor i ett affärsrådgivningssammanhang är att energieffektiva företag ofta får konkurrensfördelar bland annat genom lägre kostnader och bättre image.

6: Speciella insatser med nyckelpersoner i företag

Ett identifierat hinder för att inte den potential till energieffektivisering som ofta finns i företagen realiseras ligger ofta i bristande kunskap hos företagsledning och nyckelpersoner i företaget. Genom de olika aktiviteterna i projektet kommer olika metoder att prövas för att undanröja detta hinder.

7: Energismart är lika med affärssmart

Enligt erfarenhet har företagen för lite kunskap om energifrågor och ledningen har för lite förståelse om att energieffektivisering bidrar till bättre lönsamhet. Genom aktiviteten Energismart är lika med affärssmart får företag en möjlighet att sätta fokus på arbetet för ett energismart och affärsmässigt företagande.

Målsättningen med aktiviteten är att företagen intresserar sig för ett systematiskt energi- och klimatarbete och gör åtgärder genom att utveckla sin affärsmodell med affärsutveckling och kommunikation i fokus, samt genom erfarenhetsutbyten med andra företag och övriga aktörer med koppling till energifrågor i ÖMS-regionen.

8: Energieffektiva företag i nätverk

Arbetssättet med att samla företag i grupper för att arbeta med energieffektivisering i sina egna verksamheter under professionell ledning har prövats på flera platser i Sverige med goda resultat. Arbetssättet bygger upp kontakter mellan företag, konsulter, myndigheter, energileverantörer, energikontor och energirådgivare på ett positivt sätt. Därmed skapas förutsättningar för bestående nätverk som arbetar med energifrågorna på ett smart och långsiktigt sätt.

Denna insats genomförs i samarbete med organisationen Fastighetsägarna.

9: Innovativa lösningar

Aktiviteten syftar till att stimulera åtgärder som kan leda till konkreta energibesparingar eller minskade utsläpp av växthusgaser och att stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. En förutsättning för att ett företag att ska kunna få detta stöd är att företaget genomfört en energianalys. Stödet kan ges till konsultutredningar eller till investering. Styrgruppen beslutar om hur dessa medel ska fördelas.

Om projektet

Projektägare: Region Örebro Län.
Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
Medfinansiärer: Energikontoret Mälardalen, Regionförbundet Södermanland, Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län och Region Östergötland.
Viktiga samarbetspartners: Almi Företagspartner, Fastighetsägarna, Energieffektiviseringsföretagen, kommuner, länsstyrelser m. fl.

Kontaktinformation

Erik Gotborn. projektledare, 0700-90 04 47, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin