Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solkartor - så används de!

Utredning om kommunala solkartor

Inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige har en utredning genomförts om användningen av kommunala solkartor i Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län.

Syftet med utredningen har varit att undersöka hur användarna uppfattar solkartan, om den utgjort ett stöd vid beslut om investering och om de har några förslag på förbättringar avseende dess funktioner. Utredningen har också syftat till att undersöka hur de kommuner som i dag har en solkarta tänker kring användningen av den och om de ser någon utvecklingspotential för framtiden. Även kommuner som idag saknar en solkarta har getts möjlighet att ge sin syn på eventuella planer på att göra en sådan investering och om de skulle behöva stöd i en sådan process. Resultatet visar att solkartan är relativt väl känd hos den undersökta målgruppen och att den dessutom har en betydelse vid beslut om investering. Dock förefaller kännedomen om kartan vara lägre hos företag än den totala respondentgruppen vilket tyder på att särskilda insatser kan krävas för att nå denna målgrupp. Rapporten kan du läsa i sin helhet via denna länk:

pdfProjektrapport-solkartor.pdf

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin