Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Fastighetsbesök leder till energibesparande åtgärder hos Hogstadius fastigheter i Mjölby

En viktig insats i projektet ”Energieffektiva företag” är att verka för energibesparingar i fastigheter. En del i detta arbete handlar om att genomföra fastighetsbesök med en energiexpert. Fastighetsbesöken syftar till att undersöka möjligheten till konkreta åtgärder för att fastighetsägaren ska kunna komma vidare i sitt arbete med energieffektivisering.

 

Den 16 februari 2017 genomfördes det första fastighetsbesöket inom projektet. Det skedde i en av Hogstadius Fastigheters flerfamiljshus i Mjölby. Huset i fråga är från tidigt 1900-tal och är q-märkt, dvs. att vissa utpekade delar eller egenskaper hos en byggnad inte får förändras på ett visst sätt. Detta är viktigt att vara medveten om då detta påverkar möjligheterna till att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder och något man behöver ta hänsyn till vid exempelvis fönsterbyten. Det är också viktigt att möjliga åtgärder kring energieffektivisering bedöms utifrån hur de påverkar inomhusklimatet. Detta kan nämligen komma att påverka ventilationen och man måste då säkerställa att luftomsättningen inte blir för låg.

Hogstadius Fastigheter har redan genomfört en del energieffektiviseringsåtgärder, bl.a. tilläggsisolering av vind. Vidare planerar man att installera vattenbesparande utrustning, byte av trapphusbelysning och installation av bergvärmepump. De har även fått upp ögonen för att solel har blivit lönsamt och vill undersöka vilka förutsättningar de har för solelproduktion. Det återstå dock att se om aktuell byggnad har bra förutsättningar för solelproduktion då viss skuggproblematik från andra byggnader kan förekomma.

Fastighetsgenomgången genomfördes av Niklas Jacobsson på WSP. Till grund för platsbesöket låg bland annat energideklaration, energistatistik, planritningar etc. Väl på plats så gick energikonsulten, tillsammans med personal från Hogstadius Fastigheter, igenom byggnaden: Trapphus, panncentral, vind, tvättstuga och några av lägenheterna. Även om flera viktiga energieffektiviseringsåtgärder redan genomförts, och flera är inplanerade, finns det andra åtgärder som också skulle kunna vara aktuella. Exempel på det är att åtgärda mindre kallras, byte av utrustning i undercentralen och en injustering av värmesystemet för att få ett förbättrat inomhusklimat.

Projektets totalt cirka 20 fastighetsbesök ska ligga till grund för företagens egna långsiktiga energiplaner som beskriver det fortsatta arbetet för energieffektivisering och de ska även användas vid uppföljning av resultat. Vid efterföljande nätverksträffar får fastighetsägare byta erfarenheter, stöd och förhoppningsvis mycket inspiration till ett fortsatt energieffektiviseringsarbete. Dessa insatser ska sammantaget medföra minskade energikostnader för deltagande företag samt minskad klimat- och miljöpåverkan.

Faktaruta projekt Energieffektiva företag:

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Energikontoret i Mälardalen,  Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län och Region Östergötland.

Projektägare: Region Örebro län.

Övriga samverkansparter: Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Östra Götaland.

Insatsen genomförs i samarbete med Fastighetsägarna.

Hemsida: www.energieffektivaföretag.se.

EUlogo_c_RGB.jpg

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin