Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Erfarenhetsutbyte om energieffektivisering i fastigheter

Den 1:a juni träffades ett antal fastighetsägare på Cleantech park i Linköping för att ta del av de erfarenheter som gjorts i projektet Energieffektiva företag rörande de energikartläggningar som genomförts hos fyra fastighetsägare i Östergötland. Aktiviteten innehöll även fördjupade diskussioner om aktuella ämnen inom energieffektivisering samt erfarenhetsutbyte och nätverkande deltagarna emellan. Detta event genomfördes i samverkan mellan Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna.

Björn Lundborg från Fastighetsägarna inledde seminariepasset med att berätta om att de som organisation har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och att de inom sin verksamhet bland annat har spetskompetens inom energi och miljö. Detta innebär att de kan erbjuda sina medlemmar en rad nyttor inom detta område såsom energiuppföljningssystem, kursutbud inom bland annat beställarkompetens samt CSR-verktyg för hållbart fastighetsföretagande. Därtill tillkommer aktiviteter i samverkan med andra aktörer som exempelvis: solel för fastighetsägare, nätverk för energieffektivisering, forskningsstudier och samverkan med energi- och klimatrådgivare.

Niklas Jacobsson från WSP har varit delaktig i flera av de energikartläggningar som genomförts i Östergötland. Han berättade att målet med dessa har varit att visa upp enklare åtgärder för energieffektivisering, beräkna besparingspotential för energieffektivisering och ge förslag till prioritering av åtgärder. Dessa har varit tämligen översiktliga till sin karaktär och haft som främsta syfte att visa på lågt hängande frukter som t. ex. insatser som kan genomföras i samband med underhållsåtgärder som ändå måste göras.

De besökta fastigheterna har haft olika karaktär. I vissa fall har det funnits varsamhetskrav att beakta och det har också varit olika uppvärmningssystem i olika fastigheter. Det har funnits ett stort intresse från alla fyra fastighetsägare att jobba med dessa frågor och de har också haft bra kunskap om sina byggnader. Man måste dock ta hänsyn till att det rör sig om mindre fastighetsägare som måste kunna lite om allt och därför ofta har begränsat med tid och ekonomiska resurser för att jobba med energieffektiviseringsfrågor. Det finns därför en risk att uppföljningen kring energifrågor kan bli bristfällig som ett resultat av detta.

De efterföljande diskussionerna handlade mycket om solel, vilket också var en viktig fråga i samband med företagsbesöken. Flera av dessa fastigheter har bra läge och förutsättningar för solel och detta är dessutom investeringar som generellt är gynnsamma tack för de senaste årens prisutveckling på solpaneler. Vattenbesparingsåtgärder var också en viktig fråga där Niklas visade ett externt exempel där man hade genomfört en vattenbesparingsåtgärd som medfört en vattenbesparing om 22 %, vilket i sin tur innebar en minskad driftskostnad för bolaget om 90 000 kr.

Den sista programpunkten genomfördes av Erik Gotborn på Energikontoret Östra Götaland som berättade om kommande frukostseminarier inom projektet, där den första kommer att handla om hyra av solceller, en aktivitet som ska genomföras på Cleantech park i Linköping den 19 september. Han informerade även om olika stöd som finns inom området, både finansiella och kunskapsmässiga, bland annat energikartläggningsstödet som Energimyndigheten tillhandahåller och klimatklivet som länsstyrelserna handhar.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin