Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Projektmedel till kompetenshöjande insatser inom vindkraft

Energimyndigheten har beviljat 559 500 kronor för ett projekt som har som huvudsyfte att bidra till ökad kunskap om vindkraftens möjlighet i Södermanland och Östergötland. För att nå detta syfte kommer ett antal aktiviteter genomföras som fokuserar på samverkan mellan regionala och lokala aktörer. Exempel på aktiviteter är bland annat: Leverera en utredning om regelverk för diftbolag; utföra tre kommunträffar för företagare, markägare och allmänhet samt genomföra ett stormöte i regionen. 

Energikontoret Östra Götaland är koordinator för den del av projektet som ska genomföras i Östergötlands län. Länsstyrelsen Östergötland är medfinansiär för den del som genomförs i detta län. Projektet samarbetar med Kolmårdsvind som har en god förankring och kunskap om vindbrukläget i regionen. Projektägare är Energikontoret Mälardalen.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin