Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar i fastigheter

Välkommen på vårt halvdagsseminarium som ska ge dig förståelse för hur olika investeringar och energiåtgärder i fastigheter relaterar till varandra och olika lönsamhetsmodeller.

Föredraget kommer också ge dig en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd med mera. Även konsekvenserna för utfall vid val av nivåer på de olika parametrarna gås igenom. Målet är att du efter deltagande ska kunna hur och till vad olika lönsamhetsmodeller bör användas. Föreläsare är Per-Erik Nilsson från CIT Management (Belok) och genomförs inom ramen för BeställarKompetens.

Vi tror att du som är fastighetsägare av lite mindre art är hjälpt av seminariet. För att räknas som mindre fastighetsägare ska du ha max 100 lägenheter eller 5 000 m2 lokalyta med en energianvändning med mindre än 1 GWh per år (framgår exempelvis i din energideklaration). Även andra målgrupper med koppling till ämnesområdet är välkomna att delta på seminariet.

Värd för seminariet är Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna.

Aktiviteten är kostnadsfri. Den finansieras i stället av EU-medel.

Program och anmälan: pdfLÄNK

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin