Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Så får du veta om din energiinvestering är ekonomiskt lönsam

Att genomföra energiinvesteringar i en fastighet kostar pengar. Olika typer av investeringar kostar olika mycket och genererar olika mycket energibesparingar. Därför är det viktigt att ge beslutsfattaren ett bra underlag som ger en rättvisande bild av hur lönsam investeringen som du föreslår är.

Det är viktigt att du känner dig trygg med det underlag du har och att du ger en tydlig bild av vad som kan bli resultatet av investeringen. Det menar Per-Erik Nilsson från CIT Energy Management vid ett seminarium som genomfördes på Cleantech Park i Linköping 25 oktober.

- Gör en jämförelse mellan framtida besparingar genom energivinster och investeringskostnaden. Det är viktigt att kunna ge ett entydigt svar på om ett investeringsförslag är lönsamt och därmed bör genomföras, säger Per-Erik Nilsson som nyligen höll ett seminarium på temat för fastighetsägare, energikonsulter, kommunala tjänstemän och representanter från energibolag i Linköping.

Detta är dock lättare sagt än gjort, eftersom olika metoder kan ge helt olika resultat. Därför är det ofta klokt att använda flera metoder och kalkyler när man tar fram underlag för ett investeringsbeslut, och dra sina slutsatser utifrån en samlad bedömning av dessa.

En vanlig metod är återbetalningsmetoden, som ofta kallas för pay-off eller pay-back. Den beräknar du genom att dividera investeringskostnaden med den årliga ekonomiska besparingen. Det är en enkel metod, men den tar inte hänsyn till ränta eller investeringens ekonomiska livslängd. Metoden kan vara bra att använda vid grova bedömningar och gallringar av förslag, men är i övrigt helt olämplig att använda inom ett byggnads- och fastighetsbestånd.

Den andra vanligt förekommande metoden är nuvärdesmetoden, där du räknar på en årlig besparing med hjälp av en nuvärdesfaktor. Nuvärdesfaktorn ska ge en rättvisande bild av besparingar som ska ske under flera år framöver. Ju högre nuvärde, desto större lönsamhet.  Om nuvärdet av besparingarna är lägre än investeringskostnaden är investeringen inte lönsam och bör därför inte genomföras.

Seminariet i Linköping arrangerades av projektet Energieffektiva företag, med Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna GFR som värdar, som ger stöd till små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Alla företag kan delta och bli energieffektivare, minska sin klimatpåverkan och öka sin lönsamhet. De flesta aktiviteter är kostnadsfria. Läs mer på Energieffektiva företags webbplats.

Energieffektiva foretag finansiarer ny

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin