Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Kartläggning av hinder för etablering av vindkraft i Östergötland

Nätverket för Vindbruk, genom Energimyndigheten, har beviljat projektet Vindkraft Öst IV medel för att främja vindkraftsetableringar i Södermanland och Östergötland. Projektet omfattar en rad olika aktiviteter där en insats handlar om att utreda möjligheter och hinder kring nyetablering av vindkraft utifrån de tillståndsansökningar som lämnats in till kommuner i dessa två län.

Detta arbete har genomförts genom intervjuer med privatpersoner, företagare eller bolag som ansökt om bygglov eller om det gäller större parker, samråd, hos kommunerna för uppförande av vindkraftverk, för att ta del av deras erfarenheter kring denna process. Intervjuer har också genomförts med kommunala tjänstemän och politiker för att få deras syn på hinder och möjligheter för en fortsatt vindkraftsetablering i deras kommuner.

Ett konstaterande i denna utredning är att vindkraftsutbyggnaden i Södermanland och Östergötland stått stilla de senaste åren trots att det flera initiativ tagits för etableringar. Anledningen till detta är flera, bland annat:

  • Vindkraftsfrågor har inte prioriterats i samband med översyn av översiktsplaner.
  • Att berörd kommun accepterat Försvarets stoppområde runt Malmen och därför inte aktivt jobbar med vindkraftsfrågor.
  • Starkt motstånd från närboende.
  • Höga anslutningsavgifter till nätbolag.
  • Avslag från berörda myndigheter, bland annat med hänvisning till fågelskydd.
  • Att lönsamheten i vissa fall inte varit tillräckligt god för att motivera investering.

Man kan naturligtvis dra flera olika slutsatser kring resultatet av denna utredning. En utmaning som inte går att bortse ifrån den intressekonflikt som finns mellan bevarande av naturvärden (främst när vindkraftsvindar träffar fåglar) och att uppnå uppsatta klimatmål. Vindkraft är en viktig pusselbit för att ställa om energisystemet till att bli fossilfritt och den blir ännu viktigare med tanke på ambitionerna att stänga ned kärnkraftverk i Sverige och andra länder. Det är knappast en framgångsfaktor att i detta fall försöka fastslå huruvida naturvärden är mer eller mindre viktiga än klimatmål, utan det är snarare som så att alla relevanta aktörer måste jobba hårt med att försöka hitta kompromisser och konstruktiva lösningar som åtminstone flertalet kan finna acceptabla.

Ett forum för en sådan diskussion är ett seminarium som kommer att genomföras i Norrköping 11 april som går under namnet ”Kraftsamling vindkraft: Östergötland – Södermanland.” Seminariet kommer dels innehålla ett antal föredrag från experter inom området, dels en workshop där utmaningar och möjligheter kring utbyggnad av vindkraft i de berörda länen diskuteras. Mer information om innehåll, samt länk till anmälan hittar du här: http://energiost.se/nyheter-media/aktiviteter/44-kraftsamling-vindkraft-sodermanland-ostergotland

Fakta om projektet:

Vindkraft Öst etapp IV är ett projekt som syftar till att främja vindkraftsetableringar i Östergötland och Södermanland. Projektet finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanland och Svea Vind Offshore AB.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin