Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solel och elfordon i företag

Den 12 juni genomförde Åtvidabergs, Linköpings och Kinda kommun, i samverkan med projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige, en aktivitet som handlade om lönsamhet för solcellsanläggningar och elbilar och hur detta kan fungera i ett företags verksamhet. Föredragshållare var bland annat Arne Andersson och därtill erbjöd aktiviteten även visning och provning av olika elbilar och elfordon samt visning av laddstationer för elfordon.

Efter en inledning om vad den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan erbjuda företag så berättade Klövern fastigheter om sitt hållbarhetsarbete och den solcellsanläggning som de har i sina fastigheter och med särskilt fokus på den anläggning som låg i anslutning till möteslokalen. Denna anläggning installerades 2016 av PPAM, har en total effekt om 77,8 kW och den beräknade produktionen uppgår till 72 00 kWh per år. Anläggningen är 475 m2och består av 247 moduler. Man beräknar att denna elproduktion kommer att bidra till minskade CO2-utsläpp om 67 ton per år.

Arne Andersson började sitt anförande med att berätta att man ska satsa på solel då detta bidrar till att lösa klimatutmaningen och att detta också är något som är lönsamt. Solcellspaneler har en lång livslängd, kräver lågt underhåll och medför att ett företag kan binda sitt elpris för 25-30 år.

Förutsättningarna för solel är goda i Sverige. Vi har samma solinstrålning som i Tyskland och solpanelerna gynnas i Sverige av att det är kallt och att regn ser till att panelerna rengörs. I Linköping kan man räkna med 1 000 fullasttimmar per år.

För en vanlig villa är det vanligt att man själv nyttjar ca. 40 % av produktionen för eget bruk och att man säljer övriga 60 %. För en industri är det däremot vanligt att man dimensionerar en anläggning enbart för eget bruk. Arne visade ett exempel från ett lantbruk, en verksamhet där man drar moms och har en låg energiskatt. I detta fall visade han ett exempel från maj månad, där lantbruket i fråga inte köper någon el under perioden 09:00 till 19:00 och därefter säljer el. För exempelvis en bostadsrättsförening ser förutsättningarna annorlunda ut. Dessa betalar full energiskatt och moms. Detta innebär att värdet för en besparing av el blir mycket stor. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till effekttoppar då dessa kan vara kostsamma. Om man vet när dessa inträffar, vilket kan ske exempelvis inom äggproduktion, då kan man använda sig av batterilager för att jämna ut dessa toppar. Man ska dock vara medveten om att lagring innebär förluster om 11 %. Detta innebär att värdet på den lagrade elenergin från den egenproducerade elenergin (= köpt elenergi inklusive skatt och moms) måste vara 11 % högre än värden på försåld elenergi för att vara lönsam i relation till dagens regelverk.

För den som vill veta mer om hur solel funkar för små och medelstora företag och hur man kan beräkna lönsamhet för en anläggning, så hittar man sådan information på projektet Framtidens solels hemsida: www.framtidenssolel.se.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin