Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Projektinsatser visar väg mot ett energieffektivare Östergötland

Projektet Energieffektiva Företag i Östra Mellansverige har sedan projektets början, hösten 2015, gett små och medelstora företag i Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län hjälp och stöd i energifrågor. Det genomgående syftet har ständigt varit att få små och medelstora företag att öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Projektet har nu pågått i snart tre år – och vi börjar se resultatet av intensivt arbete både från vårt och företagens håll. 

Energikontoret Östra Götaland som är koordinator för projektet i Östergötland, har under projektets gång erbjudit en rad olika aktiviteter och insatser riktade mot små och medelstora företag. Projektet har haft för avsikt att täcka en så bredd yta som möjligt av ämnesområdet ’energieffektivisering’, därav har de olika insatserna i projektet haft stor variation både vad det gäller aktivitet men också innehåll – givet ett tydligt fokus mot just energieffektivisering i små och medelstora företag’. 

Teman, insatser och aktiviteter

Projektet har sedan starten varit indelat i teman och aktiviteter, för att kunna hitta grund och substans som passar för de flesta typer av företag. Små och medelstora företag runt om i östra Mellansverige har haft möjlighet att delta på en eller flera aktiviteter och träffar med innehåll riktad mot specifika ämnesområden. Det har till exempel handlat om energirundvandringar ute på företagen, coachning, deltagande på seminarier och utbildningar, rådgivning kring hur man bygger in energifrågorna i affärsplanen och speciella insatser för olika personalgrupper, allt från driftspersonal till personer på ledningsnivå. 

Projektet gör skillnad 

Till de företag som tagit del av en eller flera olika insatser och aktiviteter under tidsperioden 2015-2017 har det under våren 2018 gått ut en enkätundersökning,-svarsfrekvensen låg på cirka 65 procent vilket kan ha påverkat resultaten. Syftet med enkät var att undersöka huruvida projektets insatser ger resultat och bidrar till faktisk energieffektivisering hos företag i Östergötland. 

Respondenterna har i enkätundersökningen bland annat fått ange om de om de genomfört energieffektiviseringsåtgärder efter att ha deltagit i projektets aktiviteter, vad för åtgärder de har genomfört, hur stor energibesparing i kWh, om lönsamheten har ökat tack vare effektivare energianvändning, och om de planerar att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i närtid. 

Resultaten visar att projektinsatserna har bidragit till genomförda energieffektiviseringsåtgärder hos deltagarna. Cirka 82 procent av deltarana har efter deltagande genomfört en eller flera åtgärder för att minska sin energianvändning, varpå lika stor andel medger att de planerar att genomföra ytterligare åtgärder i närtid. De åtgärder som deltagarna genomfört är allt från enklare insatser så som, byte till LED-belysning, satt in tätningslister, byte av ventiler eller enklare närvarostyrning, till mer avancerade åtgärder som byte av fönster och dörrar, installation av värmepumpar, mer omfattande isoleringsarbete och till och med större ombyggnationer av hela fastigheter. Endast ett fåtal av respondenterna har dock angivit exakta energibesparingar i kWh, detta kan givetvis vara mycket svårt att uppskatta inte minst om man tidigare inte arbetat strukturerat med sin energianvändning. Ett antal av deltagarna har därför angivit att de inte vet hur stor deras energibesparing är eller att de inte har något direkt att förhåll sig till. Sammanlagd energibesparing av den bråkdel av deltagarna som angivit en exakt energibesparing uppgår till cirka 100 000 kWh, men uppskattningsvis är den totala energibesparingen som genererats från projektets insatser betydligt större än så. 

Vad det gäller lönsamhet så angav cirka 56 procent av deltagarna att energieffektiviseringsåtgärderna bidragit till ökad lönsamhet, resterande andel angav ’Vet ej’ vilket speglar ovissheten i exakt hur mycket energi deltagarna lyckats spara genom effektiviseringsåtgärder. 

Att skapa ökad acceptans och förståelse kring effektiv energianvändning har varit en bärande idé genom projektet, – många tekniska och ekonomiska lösningar finns redan på marknaden, det är implementeringen och bristande kunskap som tar tid. Resurseffektivitet är inom många sektorer i samhället en självklarhet, vad det gäller energi finns det fortfarande mycket att arbeta med inom området. För att komma längre krävs en ökad förståelse kring energieffektivisering som en logisk lösning både för plånboken, miljön och framtidens elnät. Denna utredning visar på att insatserna i projektet har haft genomslagskraft och givit möjlighet och kunskapen att gå från idé till handling. 

Om projektet: 

Projektägare: Region Örebro län

Huvudfinansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

Viktiga samverkanspartner: Almi företagspartner, Fastighetsägarna, kommunala energi- och klimatrådgivare m.fl.

Energieffektiva foretag finansiarer ny

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin