Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Energikontoret satsar på cirkulär ekonomi

Energikontoret Östra Götaland har beviljats medel till projekt för att arbeta med cirkulär ekonomi.

Det ena projektet heter Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan och har Europeiska regionala utvecklingsfonden som huvudfinansiär och medfinansieras av Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och deltagande kommuner. Projektet är av förstudiekaraktär och handlar om att hitta vägar för att åstadkomma industriell symbios mellan små och medelstora företag, dvs. att sådant som utgör en rest- eller biprodukt för en verksamhet kan gå in som insatsvara hos en annan verksamhet.

Detta är något som ska leda till ökad lönsamhet hos företagen och samtidigt minska avfallsmängderna. Till grund för projektet ligger en pilot som Cleantech Östergötland genomfört i Kinda kommun. Denna förstudie har dock till stora delar en annan inriktning och omfattar fler kommuner. En viktig insats kommer att bli att hitta företag som är intresserade av att delta i insatser i ett eventuellt fullskaligt projekt och identifiera aktiviteter som kan leda till konkreta affärer. I förstudien deltar: Motala, Åtvidaberg, Norrköping, Vadstena och Boxholms kommuner.
 
Det andra projektet, Offentlig upphandling i designfas som verktyg, är även det av förstudiekaraktär. Det finansieras huvudsakligen av Energimyndigheten men även av Linköpings universitet och Energikontoret Östra Götaland. Syftet med projektet är att undersöka hur man skulle kunna stärka offentliga aktörers beställarkompetens vid upphandling så att de kan kravställa på ett sätt som leder till resurseffektivitet och minskade avfallsmängder. Viktiga insatser i projektet är att analysera var det finns potential att förbättra med avseende på längre livslängd, material i produkt och förpackning, funktion i stället för produkt. Projektet omfattar även framtagande av metod för beräkning av optimeringsvinster samt test av metodik – antingen i form av en riktig pilot eller genom en scenarioanalys. Samarbetspartner i projektet är Linköpings universitet. 

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin