Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Digitalisering medför nya möjligheter för fastighetsägare

Digitalisering är något som påverkar oss alla och då naturligtvis även fastighetsägare, inte minst vad gäller möjligheten att effektivisera och optimera energianvändningen i deras fastighetsbestånd. Det händer mycket inom området och därför bjöd Energikontoret tillsammans med Fastighetsägarna in olika intressenter för att ge in inblick i var vi befinner oss nu och hur digitaliseringen kan tänkas påverka oss i framtiden samt ta del av koncept och tjänster som finns på marknaden idag.

 Måns Norlin från WSP visade historiska exempel på där digitala lösningar tagit över tidigare analoga tekniker och hur samhället påverkats av denna utveckling. Han tog upp integration mellan olika lösningar i en fastighet som exempelvis hur solceller, elbilen och energilagringen kan nyttjas och samverka. Det gäller att nyttja den data som finns tillgänglig till konkreta åtgärder, bland annat vad gäller energilagring. AI kan exempelvis hjälpa till med cykler för användning av batterierna för att därigenom få till stånd ett bättre nyttjande av dessa. 

Erik Olsson från Tekniska Verken menar att ett företag ska ha en affärsstrategi där digitalisering är en naturlig del snarare än en särskild strategi för just digitalisering. Han berättade vidare om konceptet Power2U som byter fokus från den leverans som sker till elmätarna, till det som händer på insidan av fastigheterna, där nyttigheterna används. Det koncept som de erbjuder handlar om att optimera energianvändningen i fastigheter genom ett system som utgår från värme, ventilation, central belysning etc. för att hitta effekt. Till detta kan solceller och energilagring kopplas på. En AI-robot styr sedan byggnaden, exempelvis om systemet mottar information om att det kommer bli kallare väder framöver så kan den se till att energilagret börjat fylla på med energi för att sedan nyttja den när kylan väl kommer. På samma sätt effektiviseras även elanvändningen i fastigheten utan att påverka upplevd kvalitet. Elintensiva artiklar som inte är tidsberoende kan systemet sätta igång när till exempel elpriset är lågt och/eller förnybar energiproduktion är riklig. Detta för att undvika effekttoppar, och på så sätt ges både elbolag och kunder incitament att göra så. 

Björn Lundborg från Fastighetsägarna tog upp betydelsen av att tänka nytt och våga experimentera och att branschen måste våga välja nya former för en hållbar digital samverkan. Digitalisering innebär dock också olika typer av förändringar vilket också innebär olika utmaningar, exempelvis äldre som kan ha svårt att ta till sig ny teknik, men även med hänsyn till GDPR. Fastighetsägarna har tagit fram ett CSR-verktyg som gör det möjligt för fastighetsägare att göra mer kring detta område än vad lagen kräver. Den är uppbyggd som en databas med fokus på följande fem områden: socialt ansvar, miljö, ekonomisk hållbarhet, verksamhetsstyrning och arbetsmiljö.

Seminariet gav en första inblick i hur digitaliseringen formar samhället och gav utrymme för innovation och hållbarhetsfrämjande idéer och tankar. Integrering av digitalisering och effektoptimering ligger i tiden, och är områden som vi på Energikontoret har för avsikt att arbeta vidare med. 

Energieffektiva foretag finansiarer ny

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin