Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Solel och batterilagring

Andelen förnybar el, främst producerad med sol-, vind- och vattenkraft, ökar i världen. Men el från sol- och vindkraft produceras och konsumeras i stunden och inte alltid när den behövs. Därför ökar behovet av att kunna lagra elenergin från en dag till en annan, eller ännu längre tid. Och därmed behöver teknikerna för energilagring utvecklas.

Priset på batterier har sjunkit stadigt med 10-12% per år och efterfrågan har ökat. Nu byggs en serie av nya moderna batterifabriker upp både i Sverige och i andra delar av Europa. Och parallellt med att elbilsflotta byggs upp, skapas ännu fler möjligheter att spara och lagra den el som tillverkas. 

Självklart är teknik- och kostnadsutveckling för batterilager, förekomsten av skalfördelar etc. avgörande för vilka nyttor som batterilager kommer att kunna bidra med i framtiden. Vilken relativ påverkan olika marknadsförhållanden och regelverk kan ha på möjligheterna att tillgodogöra sig nyttan av batterilager på olika nivåer i elsystemet.

Det finns fyra generella sätt att spara pengar genom att på ett smart sätt ladda i och ur ett

batterilager. Dessa är:

  • Lagra överskottsproduktionen från solcellsanläggningen och använda denna vid ett senare tillfälle, vilket sparar skillnaden mellan köp och säljpriset multiplicerat med mängden sparad energi.
  • Ladda billigare elenergi på natten och ladda ur på dagen. Sparar skillnaden på överföringsavgiften mellan höglasttid och övrig tid, samt eventuellt skillnaden i billigare elspotpris.
  • Kapa effekttoppar. Sparar mängden kapad effekt multiplicerat med kostnaden per kW och månad.
  • Eventuellt gå från effektabonnemang till säkringsabonnemang som generellt är en billigare abonnemangsform. Detta riskerar dock elsäkerheten i fastigheten eftersom det finns risk att säkringen löser ut vid för högt effektuttag i fastigheten.

För fastighetsägare kan detta innebära följande:

  • Det finns stor potential att frigöra effekt från fastigheters fasta abonnemangsnivåer genom att sänka nivåerna i säkringsabonnemangen. Med hjälp av ett gemensamt batteri om bara 0,8-1,3 kWh per lägenhet kan till exempel en flerfamiljsfastighets toppeffekt minskas med 40 procent.
  • Med kollektivmätning och ett gemensamt batteri i lägenhetshus blir återbetalningstiden för batteriinvesteringen 5-7 år, och då ska tilläggas att de simulerade fastigheterna hade relativt få lägenheter (18, 27 respektive 36 lägenheter).
  • Detta innebär attraktiva ekonomiska incitament för exempelvis bostadsrättsföreningar, samtidigt som de individuella lägenhetsinnehavarna går miste om den service och trygghet som det innebär att ha sin egen elnätsleverantör och att själva kunna välja elhandlare.

Simuleringar i flerbostadshus i Uppsala visar att ett gemensamt batteri som motsvarar 0,8-1,3 kWh per lägenhet (och har en antagen effekt/energiratio på 1:2) kan minska fastigheternas toppeffekt med 40 procent. Eller för att konkretisera: En fastighet med 60 lägenheter kan uppnå den här effekten med ett batteri lika litet som batterierna i en elbil från Tesla. För fastighetsägaren och de boende innebär detta naturligtvis stora möjligheter

att sänka sina kostnader för elnätsabonnemanget. Och för nätägaren innebär energilagret att den tidigare möjligen överdimensionerade effekten, samt ytterligare 40 procent, frigörs och kan användas för andra ändamål.

Denna text är en sammanfattning från en kunskapsöversikt som Energikontoret Östra Götaland gjort kring solel och batterilagring och som har som syfte att ge en övergripande bild om de aktuella förutsättningar som råder inom detta område.

EUlogo c RGB

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin