Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Östergötland tar tätpositionen mot Fossilfria transporter

Den 22 november 2018 arrangerade Energikontoret i projektet Östgötautmaningen ett seminarium för ett Fossilfritt Östergötland tillsammans med Svante Axelsson, regeringskansliets nationella samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Representanter från länets kommuner och Region Östergötland slöt upp till seminariet och undertecknade Transportutmaningen som innebär att man senast år 2030 endast ska utföra och upphandla fossilfria transporter.  

12 av länets kommuner och Region Östergötland har nu antagit utmaningen och visar på detta sätt att man tar en tätposition i vägen mot att uppnå riksdagsbeslutet att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70% från år 2010 till 2030. Alla är eniga om att kommunerna ska vara föregångare och visa vägen och under seminariet lyftes möjligheter och goda exempel men även utmaningar på vägen framåt. 

Tydlig styrning och förankring av de mål man satt upp i organisationen och uppföljning av dem på alla nivåer är av stor vikt. Tillgänglighet och närhet till tankställen med förnybara drivmedel är faktorer som spelar roll i vilken typ av fossilfria fordon eller bränslen man kan satsa på. Beteende hos dem som nyttjar fordonen spelar stor roll. Om man som kommun valt att satsa på biogas eller etanol och bilarna ändå tankas med bensin blir inte klimatvinsterna märkbara. Medarbetarna som ska nyttja fordonen måste känna sig trygga med ny teknik som till exempel elbilar. Ytterligare en aspekt är att de förnybara alternativens hållbarhet, ursprung och klimatpåverkan kan se olika ut och att det krävs stor kunskap och engagemang att förstå och hitta rätt i lagstiftningen inom området. Dessutom går ofta åsikterna isär i vilka olika typer av transporter olika bränslen gör mest nytta. Ett synsätt är att tyngre fordon, sjöfart och flyg ska drivas med HVO och att framtiden för personbilstrafiken främst ska vara elektrifiering och biogas. 


Biogas finns tillgängligt i Norrköping och Linköping, Motala och Mjölby och i dessa kommuner vill man prioritera fler biogasbilar i den interna bilflottan då den ska förnyas. I utbudet av etanolbilar eller flexifuelbilar har vi de senaste åren sett en stadig minskning i utbudet där endast Volkswagens finns kvar på marknaden. Efterfrågan på etanol som bränsle är stor idag och ökar, även om mängden personbilar minskar. I Sverige går etanolen åt till E85, låginblandningen i bensin och etanoldiesel ED95 till lastbilar från Scania. HVO 100 som kan tankas i alla dieselbilar är en enkel och snabb lösning för kommuner med stor andel dieselbilar att kunna ställa om fort. Dock förutspås att det kommer att bli en brist på hållbar HVO under några år då PFAD inte längre kommer klassas som en restprodukt och en inhemsk produktion tar tid att bygga upp. 

I projektet Östgötautmaningen har en pdfnulägesanalys tagits fram som innefattar kartläggning av kommunernas och Regionens fordonspark, nyttjande av bränsle, körmönster översyn av policys och styrdokument. I sammanställningen kan ses att år 2017 som blir startpunkt för projektet drevs 32% av fordonsparken med förnybara drivmedel. HVO 100 och biogas utgör de största bitarna 13% respektive 10%. Etanol, E85, utgör endast 2% trots en ganska stor andel etanolfordon i ett flertal kommuner. Andelen förnybart i låginblandad bensin och diesel är tillsammans 7% och resten 68% är fossilt. 

Att minska antalet mil i privat bil i tjänsten kan vara ett sätt att minska organisationens klimatpåverkan och förbättra kontrollen av sina utsläpp. Ett verktyg som kommunerna kan använda för att styra bort från fossila transporter och resor är att använda klimatkompensation, något som redan testats i Linköping. Ju dyrare kompensation desto mindre fossila resor kommer förmodligen att göras. Beloppet måste svida om det ska fungera, men är det för litet belopp så gör det ingen skillnad. Pengarna kan sedan användas för att göra bra klimatåtgärder. 

I de större kommunerna Norrköping och Linköping är trängseln inne i städerna ett problem. Att i första hand välja gång och cykel vid korta resor och kollektivtrafik istället för bil minskar resursbehovet och gör att de förnybara alternativen räcker längre. 

I både Norrköping och Linköping tillämpas samordnad varudistribution för leveranser ut till kommunernas enheter och flera kommuner har visat intresse av att skapa liknande lösningar. Fordonen som distribuerar varorna ruttoptimeras och blir bättre fyllda vilket resulterar i minskat antal leveranser, antal körda kilometer och minskade utsläpp. Genom att kommunen också ställer högre miljökrav på de fordon som ska användas minskar utsläppen ännu mer. En utveckling av detta för att ytterligare minska transporterna och därmed minska trängseln och förbättra luftkvalitén skulle kunna vara att utveckla klimatsmarta lösningar för citylogistik till alla näringsidkare inne i centrum av städerna samt att arbeta med logistiken i samband med byggprojekt och frakt av allt material till byggplatser.

Arbetet framåt med omställningen mot fossilfrihet för kommunerna och Region Östergötland kommer till stor del att handla om att hitta effektivare lösningar för resor och transporter. På flera håll behöver fossilfria drivmedel tillgängliggöras för att omställningen ska vara möjlig. För att få alla nivåer i organisationerna med sig i omställningsarbetet krävs bred förankring och information i alla led och aktiviteter som främjar att användarna av nya tekniska lösningar är villiga att ändra sina beteenden. I alla dessa åtgärder och aktiviteter  ger projektet Östgötautmaningen stöd och vägledning. Utifrån den nulägesanalys som tagits fram kommer strategier och handlingsplaner att tas fram i samarbete med kommunerna och Regionen att jobba med under de kommande åren. 

Drivmedelsvägledning – Martin Ahrne

Biodriv Öst har tagit fram en pdfdrivmedelsvägledning som hjälp i omställningen mot fossilfria transporter för offentlig sektor. Den fokuserar på vad vi kan göra själva för att ta ansvar för den förnybara drivmedelstillgången.

I dagsläget är det HVO vi baserar omställningen på men den kommer inte räcka till. Reduktionsplikten gör att det kommer finnas mindre HVO100 eftersom den tillgängliga HVOn används som låginblandning i fossil diesel. Vi behöver få in andra alternativ också. 

Det är därför viktigt om man har möjlighet att vid upphandlingar styra mot de alternativ som kommer att behövas för omställningen, dvs gasbilar, elbilar.  Denna andel bilar ökar men dieselbilarna ökar ännu mer. HVO, FAME/RME och etanol baseras idag till största del på råvaror som vi importerar från andra länder. Det är osäkert hur mycket vi kommer kunna fortsätta importera när andra länder kommer ikapp med sin omställning. Därför är det viktigt att se över möjligheten att producera mer i Sverige. 

En drivmedelstrappa har tagits fram med fyra steg som hjälp att fatta beslut. 

Steg 1: Påverkar inte generationsmålet negativt (alla förnybara drivmedel)

Steg.2: Bidrar till regional utveckling och försörjningstrygghet (närproducerade drivmedel)

Steg 3: Bidrar till miljökvalitetsmålen.

Steg 4: Påverkar inte hållbarhetsprinciperna enligt naturliga steget.

Östergötland och biodrivmedel –Axel Lindfors

Axel Lindfors presenterade potentialen för ökade pdfproduktionsmängder av biodrivmedel i Östergötland.  3,2 TWh nyttjas idag i fordonsflottan i Östergötland. Det är mycket energi som vi behöver ”ställa om” och en snabb omställning behövs. Därför har man i projektet kollat på en rad olika områden. Flytgödsel från kluster av lantbruk står för en ganska stor outnyttjad potential i även outnyttjat avloppsvatten. Vall är en annan stor potential samt skogsrester. 

De resurser som tagits med i rapporten motsvarar 3,4 TWh i Östergötland. Råvaror från skogsbruk och lantbruk är nödvändiga att räkna in. En stor fördel för  Östergötland är att man redan idag har en stor biodrivmedels- och etanolproduktion som man skulle kunna bygga ut. 

Paneldiskussion

Tekniska verken samarbetar med Clever att bygga laddstationslösningar i länet. Man har satsat ca 12 miljoner hittills  med störst fokus i och kring Linköping. Utmaning med elbilsladdning i större utsträckning kan bli  at vi får en kapacitetsbrist i elnätet (effektbrist). I storstadsregionerna ser man detta redan. För att driva utvecklingen framåt behövs mer klimatinvesteringsbidrag (Klimatklivet) vilket är oklart i dagsläget när regeringsbildningen inte är klar. 

Energifabriken, levererar RME, HVO och ED95. Man erbjuder lösningar som fungerar här och nu, idag. Man har också utnyttjat Klimatklivet för att bygga ut infrastrukturen med tankstationer. Det är lättare att gå vidare till fler förnybara bränslen om man har tagit steget att börja med ett förnybart drivmedel. Energifabriken samarbetar gärna med andra drivmedelsalternativ som exempelvis biogas.. Efterfrågan är jätteviktig, alla som beställer fordon stora som små ska alltid efterfråga fordon som kan drivas på förnybara alternativ. Det krävs en tydlighet från politiker att de förnybara drivmedlen är trygga och att man ska våga satsa och köra på dem för att inte skapa osäkerhet att våga ta beslut tex i offentliga organisationer. 

Chargestorm tar fram teknik för laddinfrastruktur men är ingen operatör. Man tillverkar laddstationer lokalt i Rimforsa och Åtvidaberg. Lastbalansera gentemot belysning och ventilation etc och system för solel och batterilagring är några områden man jobbar inom. Man har flera pågående EU-projekt, driver elektrifieringen över hela världen. 

Svensk biogas har arbetat med biogas i över 20 år lokalt i regionen. Ett jättebra bränsle som löser flera andra frågor än bara i transportsektorn bl.a. ett sätt att hantera avfall. Nu tar man ett nytt språng i utvecklingen. Toyota i Mjölby har valt att byta ut gasolen i sina produktionsprocesser till biogas. Detta möjliggör att ta språnget att producera flytande biogas och öppnar även upp för tankning av flytande biogas i fordon. Toyota har sagt att de ska ha biogasmolekyler för att möta hållbarhetskrav från stora kunder som exempelvis IKEA Gröngasväxling accepteras inte och man främjar därmed lokal produktion och att biogasen  får långsiktiga produktionsvillkor. Den dubbelsubventionerade biogasen från Danmark är ett problem för den lokalproducerade svenska biogasen, och ett got mot svensk tillverkning om man inte sätter långsiktiga spelregler. 25 GWh biogas kommer produceras  till Toyota när man är uppe i full produktion. Flytande biogas kommer vara framgångsfaktor för förnybart i tunga transporter. 

Östgötatrafiken, har varit fossilfri länge med hjälp av biogas. Att få kollektivtrafiken att fortsätta vara förnybar är en fråga om teknik och ekonomi. Kollektivtrafiken är till 50 % skattefinansierad. Ett stort problem och utmaning är att man inte får tag på HVO för busstrafiken. Sverige kan i sig inte driva utvecklingen av en viss fordonstyp. Utmaningen för regionbusstrafiken är att man har liten depå. Ur ett kollektivtrafikperspektiv så handlar det om 10 år, kortsiktigheten i spelreglerna från politiken är väldigt svårt då. Man hamnar i läget att det bästa är det godas fiende. Viktigt att hålla isär målen och vad vi vill uppnå. Vi kan inte driva att kollektivtrafiken ska vara förnybar in absurdum eftersom följden kan bli att det blir för dyrt så måste man minska utbudet och det leder ju till att fler tar andra transportalternativ som gör att klimatutsläppen ökar. 

Lantmännen Agroetanol i Norrköping använder spannmål till största del från Sverige och Östergötland men även restprodukter från livsmedelsindustrin. Efterfrågan saknas idag i Sverige på hållbar etanol. Råd när man upphandlar är att fråga leverantörerna vad de kan erbjuda på kort och lång sikt. Etanol kan i många fall vara konkurrenskraftigt alternativ. Man jobbar på att öka andelen etanol tillverkad på restprodukter. I befintlig fabrik kan man inte öka kapaciteten så mycket volymmässigt. 

Returpack är en stor transportuppköpare. Utmaningen är att kravställa rätt fordon och rätt bränsle. Kunskapen finns ofta inte hos åkerierna utan hos godsköparna. Idag kör man nästan uteslutande på HVO och är till 90 % fossilfria på alla sina fordonskilometer. I framtiden tror man att man kommer ha en större mix av drivmedel i sina transporter.

Gasum, ägs av finska staten. Man investera just nu i infrastruktur och bygger upp ett stationsnät för flytande biogas fram till 2020. Bygglov är beviljat för Norrköping så där blir en station för flytande biogas. Et är viktigt att skapa infrastrukturen så att man skapar trygghet i att man ska kunna tanka. Man jobbar mycket med att hitta cirkulära lösningar till exempel ihop med IKEA i Finland där man samlar in matrester, gör flytande biogas som körs tillbaka till tankstation vid IKEA (samma sak med Lidl i Finland). Den finska marknaden växer jättemycket vad gäller gasbilar och man importerar mycket gasbilar från Sverige. Stora Enso byter ut sin fordonsflotta till flytande biogas. GROT är ett prioriterat område att få råvarutillgång ifrån.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin