Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Slöserijakt på BTT-Plåt

Som en del i EEnet-nätverket har möjligheten att lära mer om vad en Slöserijakt är uppkommit. Per-Erik  Johansson på Scania har lång erfarenhet av att arbeta med Lean inom industrin. Den 20 november var Per-Erik  hos företaget BTT-Plåt i Kisa. Platschef Rickard Gardmar, produktionschef Claes Creutz och Miljö- och kvaltitetschef Jonas Lönning tog emot oss för att under en dag lära oss hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta med metoden slöserijakt som en del av sitt förbättringsarbete. 

När man minskar olika typer av slöseri minskar nästan alltid energianvändningen också.  Slöserijakt med fokus på energislöserier kan göras i varje verksamhet. Slöserier är allt som inte tillför något värde i processen som överproduktion, outnyttjad kompetens, onödigt lager, kassationer och omarbetningar, onödiga transporter, ställtider, lagerhållning, onödiga arbetsmoment eller rörelser, väntetider bla.

När man på ett strukturerat sätt identifiera var i processen slöserier uppkommer kan man åtgärda problemen, skapa en nu rutin och på så sätt höja lägstanivå. En slöserijakt involverar både ledningen och medarbetare och är ett pågående förbättringsarbete. Ledningen ska bedöma och tilldela resurser för de åtgärder man ser som viktiga, medarbetarna blir med tiden bättre och bättre på att identifiera olika slöserier och tillsammans prioriterar man enkla åtgärder som kan göras på en gång och de som kräver mer tid eller investering.

Efter en gedigen genomgång av metoden gick vi runt i verksamheter för att träna oss i hur man tittar och upptäcker olika slöserier.

Platschef Rickard Gadmar som arbetet drygt ett år på företaget ser att arbetssättet skulle passa in i det kvatitet- och förbättringsarbetet som man startat upp under hösten. 

Energieffektivsiringsnätverket är ett nationellt projekt riktat till SMF med en energianvändning över 1 GWh finasierat av Europeiska regionalfontsprogramet under ledning av Energimyndigheten. From 1 januari 2019 går projekt in i fas två och då finns möjlighet att ta in fler medlemmar i nätverket som idag har 6 företag och två följeföretag (som inte når upp till en energianvändning på 1 GWh). Intresserad? 

- når företaget upp till 1 GWh
- stämmer in i begreppet SMF
- har gjort en energikartläggning eller villiga att göra en 
- kostnad 10000 kr
- 1 januri 2019 till 30 juni 2020

Du får 150 timmar individuelle energiexperttid deltar på 6 halvdagsträffar under projekttiden.
Kontakta Kickan Grimstedt

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin