Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Aktuellt

Upphandling som verktyg för resurseffektivitet och minskade avfallsmängder

Cirkulär ekonomi är en viktig komponent för att skapa ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Man kan jobba med cirkulär ekonomi utifrån en rad olika områden där ett intressant område berör offentlig upphandling. Energikontoret Östergötland bedriver för närvarande ett projekt som heter Offentlig upphandling i designfas och som har till syfte att stärka offentliga aktörers beställarkompetens och arbetssätt i att kravställa mer resurseffektivt i sina upphandlingar.

Inom ramen för detta projekt genomförde Energikontoret ett seminarium 29 januari 2019 som hade rubriken ”Cirkulär ekonomi – en väg för bättre offentlig upphandling”. Under seminariet presenterades ett antal lärandeexempel som visar hur man kan tänka cirkulärt genom att sätta funktionen i centrum för upphandlingen.

Ett av dessa exempel utgick från en förskola i Mjölby kommun där beställaren i samband med upphandlingen utgick från livscykelbaserade funktionskrav. Utgångspunkten för denna metodik har varit att byggnation och drift endast står för en mindre del av kostnaden i relation till den verksamhet som sedan kommer att bedrivas byggnaden under dess livslängd. I detta fall har kommunen använts sig av upphandlingsformen strategisk partnering (ABT06)som innebär att om investeringen blir dyrare eller billigare än budgeterat, så delar beställare och utförare på vinst eller förlust. 

I samband med att krav på funktion skulle utarbetas samlade beställaren en rad olika kompetenser inom den kommunala förvaltningen och gick igenom en rad olika funktionskrav som:

  • Bra inomhusmiljö: Ventilation, temperatur, ljus, solinstrålning etc.
  • Rumsfunktioner.
  • Lokalvård.
  • Flexibilitet i användning av lokalen.
  • Hög livslängd på material.
  • Självförsörjande på energi, elektricitet och värme.
  • Driftoptimering: Kostnadseffektivitet vad gäller underhåll, värme, ventilation m.m.
  • Flexibilitet vad gäller ändrad teknik med minimal ombyggnation.

Dessa olika aspekter lades sedan in i en matris som Linköpings universitet tagit fram, där man kan värdera olika aspekter mot varandra. Ofta finns inget motsattsförhållande mellan dessa, men dock så kan prioriteringen se olika ut och i slutänden är det så klart kostnaderna som styr vilka behov som kan tillgodoses. 

Utvärderingen visar att de olika aktörerna tyckte att det var bra att träffas för att gemensamt diskutera en investering på detta sätt. Aktiviteten bidrog till att man såg relationen mellan sina egna intressen och andra aktörers intressen.

Vinsterna med att få in ett helhetsperspektiv inför en större upphandling av detta slag är flera. Genom att utgå från ett livscykelperspektiv kan man få en funktionell byggnad som är anpassad efter det faktiska behovet och som håller över tid. Detta medför ekonomiska vinster i ett längre perspektiv, men bidrar också till en resurseffektivitet då man får rätt funktioner från början och inte behöver genomföra anpassningar i efterhand. Genom att välja bra material från början behöver man heller inte genomföra så mycket reparationer, något som kostar pengar, kräver resurser av olika slag, genererar avfall och som inverkar störande på den verksamhet som bedrivs. Det finns med andra ord många vinster med att tänka cirkulärt i samband med offentlig upphandling.

Projektet Offentlig upphandling i designfasfinansieras av Energimyndigheten.

newsarchivelinkedin

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin