Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Energikontor i Sverige

I Sverige finns 14 regionala energikontor. Energikontoren samordnas via Sveriges Energikontor och arbetar i nära samarbete med kommuner, landsting och länsstyrelser.

Energikontoren samarbetar också särskilt med Energimyndigheten och EU-kommissionen för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning i sina respektive regioner. Arbetet utgår från EUs samt de nationella och regionala energi- och klimatmålen.

Organisationsformerna för de svenska energikontoren skiljer sig åt. Vissa organiseras som icke vinstdrivande aktiebolag, medan andra drivs som avdelningar under regionförbund eller liknande.

Läs mer om Energikontoren Sverige och andra energikontor i Sverige.

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin