Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Om Energikontoret

Att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland är Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av olja och andra fossila bränslen och att vi ska använda energi effektivt överallt. Samtidigt som vi gör en energiomställning ska regionens företag kunna växa och skapa nya jobb.

Klimatfrågan kräver stora insatser nationellt och internationellt. För att nå verkligt resultat behöver också politik, näringsliv och vetenskap samlas till handling regionalt och lokalt.

Vi arbetar med utgångspunkt i fördelarna av regional och europeisk samordning i kombination med lokal förankring. Energikontoret organiseras som ett icke vinstdrivande aktiebolag, som helägs av Region Östergötland. Energikontoret samarbetar främst med kommuner och andra organisationer, men även med näringslivet och forskningen i regionen. Vi samarbetar också med både myndigheter och företag på såväl nationell som europeisk nivå.

Vårt mål är att bidra till

  • att klimatmålet uppfylls
  • en ökning av förnybara energislag
  • mer effektiv energianvändning och
  • en utveckling av mer hållbara transporter.

Vi är en oberoende organisation utan vinstintresse som kan erbjuda

  • Bred kompetens inom energiområdet
  • Kunskapen att leda och samordna stora som små projekt
  • Stor erfarenhet av informationsarbete via kampanjer och utbildningar
  • Omfattande nätverk såväl regionalt, nationellt och internationellt

Historik

energikontoret

Energikontoret Östra Götaland startade sin verksamhet i februari 2009 och är ett opartiskt, icke vinstdrivande aktiebolag med verksamhet i Östergötlands län.

Bakgrund

Frågan om att starta ett regionalt energikontor i Östergötland väcktes första gången under mitten av 90-talet på bland annat Länsstyrelsen Östergötlands initiativ. Den gången vann förslaget inte full anslutning bland kommunerna i länet.

Därefter aktualiserades frågan på nytt 2003 i samband med Länsstyrelsens arbete med de regionala miljömålen. Energi och hållbara transporter lyftes fram som några särskilt angelägna områden att utveckla fler insatser för.

Under 2004 bildades arbetsgrupper för respektive Energi och Transporter av Länsstyrelsen med representanter från bland andra kommunerna, Linköpings universitet och andra forskningsinstitut samt näringslivet. Behovet av ett regionalt energikontor i Östergötland diskuterades därmed på nytt.

Energikontor bildas

I samband med utlysningen av EU bidrag för etablering av regionala energikontor år 2005 undersökte Länsstyrelsen möjligheterna för Östergötland att söka bidrag. Det blev då tydligt att det var Regionförbundet Östsam av de regionala organisationerna som kunde lämna in en ansökan.

Efter initiativ från bland annat länets energirådgivare bjöd Regionföbundet Östsam och Länsstyrelsen in till ett seminarium våren 2005. Länets kommuner, Energimyndigheten, Linköpings universitet, energikontoren i Växjö och Örebro samt de stora energiproducenterna deltog i seminariet för att diskutera behovet av ett regionalt energikontor i Östergötland.

Hösten 2005 ansökte Regionförbundet Östsam hos Energimyndigheten om medel för att utreda förutsättningarna för att bilda ett regionalt energikontor. Ansökan beviljades. Peter Åslund, chef för energikontoret i Örebro, anlitades för att ta fram ett första underlag för utredningen. Peter Åslund presenterade en förstudie i januari 2006.

Regionförbundet utredde frågan vidare senare under 2006 genom intervjuer av en mängd tänkbara intressenter av ett regionalt energikontor. Utredningen visade på ett stort stöd och intresse för etablering av ett kontor. Regionförbundet inledde därför en förankringsprocess för en faktisk etablering. Samtliga kommuner i Östergötland ställde sig positiva till en medfinansiering av ett regionalt energikontor.

Energikontoret Östra Götaland grundas

Under hösten 2007 ansökte Regionförbundet om EU-bidrag från programmet Intelligent Energi Europa. Våren 2008 bjöds Regionförbundet in att förhandla med Europeiska kommissionen om EU bidrag. Kontrakt slöts i augusti 2008, där en överenskommelse träffades om att Energikontoret skulle etableras som ett aktiebolag helägt av Regionförbundet Östsam.

Hösten 2008 genomfördes förberedelser för att etablera Energikontoret (lokaler, styrelse, styrgrupp, etablerande av bolag etc).

Invigning av Energikontoret Östra Götaland AB hölls den 27 februari 2009 i Linköping.

Energikontoret Östra Götaland byter ägare från Regionförbundet Östsam den 1 januari 2015, och helägs från och med det datumet av Region Östergötland. 

Energikontoret Östra Götaland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2050 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret Östra Götaland är ett bolag som ägs till 100 % av Region Östergötland.

linkedin