Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Årligt statistikunderlag energi och klimat

stat img

Dessa rapporter utgör ett årligt statistiskt underlag för arbetet med energi- och klimatfrågor i Östergötlands län och dess   tretton kommuner. Rapporternas innehåll har tagits fram av Energikontoret med stöd av Region Östergötland. Underlag och  arbetsmetodik  har  arbetats  fram  inom  projektet Regional samordning av energiindikatorer (RESAME) som avslutades 2012. Resame ingick som en del i Regionförbundet Östsams arbete med att etablera en regional service funktion för analys och statistik och genomfördes i samverkan med Energikontoret.

Syftet med rapporterna är att öka och sprida kunskapen om utveckling och nuläge avseende  energianvändning och energieffektivisering inom olika sektorer, klimatpåverkande utsläpp och omställningen till förnyelsebara energikällor. Tanken är också att materialet ska underlätta kommunernas arbete med att revidera sina  kommunala energiplaner. Rapporten vill visa på trender och storleksordningar, inte exakta siffror.

Energibanken 2017

xlsxENERGIBANKEN_2017.xlsx

Presentationer

pptxEnergistatistik presentation 2017

pptxEnergistatistik Presentation 2016

Rapporter

pdfStatistikunderlag Energi & klimat 2014

pdfStatistikunderlag Energi & Klimat 2013

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin