Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Våra projekt

Här kan du läsa mer om de projekt som Energikontoret är involverade i.

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

I Sverige är vi tämligen duktiga på att ta hand om vårt avfall, där många restprodukter används till nya produkter och energi. Trots detta fortsätter mängderna avfall att öka varför det är viktigt att fortsätta jobba med insatser som bidrar till ytterligare resurseffektivitet.

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

Energieffektiva företag i Östra Mellansverige

Projektet ska bidra till att små och medelstora företag i Östra Mellansverige ökar sin konkurrenskraft genom energieffektivisering och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området förstärks och nyetableras.

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Solel är en viktig förnyelsebar energikälla och målsättningen är att öka antal företag som investerar i solel för att generera tillväxt inom sektorn förnyelsebar energi.

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag

Nätverk för energieffektivisering i små och medelstora företag

Som företagare är man ofta så fokuserad på sin tjänst eller produkt att man ibland missar det uppenbara, hur man med lätthet kan minska sina energikostnader.

Nätverk med fokus på energieffektivisering i fastigheter

Nätverk med fokus på energieffektivisering i fastigheter

Syftet är att genom möten i en öppen atmosfär kring olika temaområden fördjupa och utveckla kunskaper och arbetssätt inom energieffektivisering i fastigheter.

Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

Östgötautmaningen - Fossilfria transporter i offentlig sektor

Projektet Östgötautmaningen kommer genom riktade aktiviteter mot offentlig verksamhet  underlätta och stödja en snabbare omställning mot en fossilfri och energieffektiv fordonsflotta i Östergötland.

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Regionala noder för energikartläggningsstöd

Företag har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikontoret marknadsför den här möjligheten och erbjuder konstnadsfri rådgivning.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin