Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Nationella noder för lågenergibyggnader

Energikontoren Sverige utvecklar regionala noder för lågenergibyggnader under 2013 till 2015. Projektet ska bidra till att etablera en bred marknad för lågenergi- och näranollenergibyggnader. I samverkan mellan regionalla aktörer skapas plattformar eller kompetenscentra, sk noder. Dessa ska bygga upp kunskap genom att initiera, driva och utvärdera utvecklingsprojekt.

En viktig del i arbetet är att sprida verktyg och metoder som utvecklas i Energimyndighetens nätverk och projekt. Därför samverkar Sveriges energikontor med branschorganisaationer såsom Byggherrarna, Fastighetsägarna och Sveriges Byggnadsindustrier.

I de deltagande regionerna kommer utvecklingsplaner att arbetas fram. I dessa beskrivs regionala målbilder för utvecklingen mot nära nollenergibyggnader och hur uppföljning och utvärdering ska ske. Lämpliga regionala utvecklingsinsatser vad avser pilot- och demonstrationssatsningar och utbildningsinsatser beskrivs och hur samverkansarbetet ska organiseras. En grund i projektet är att samla och engagera regionala intressenter från offentligt, näringsliv och akademi. Som stöd för uppbyggnad av nya regionala nätverk deltar representanter (mentorer) från nätverk som idag driver en framgångsrik regional samverkan.

I regionerna hålls dialogmöten för att förankra utvecklingsplanerna, organisera arbetet, och för att värva medlemmar genom avsiktsförklaringar. Det kommer finnas behov av vägledning för aktörer som vill genomföra utvecklingsprojekt. Projektet ska bidra till att plattformar för denna typ av expertstöd tillgängliggörs så att projektidéer kan utvecklas till konkreta projekt från vilka erfarenheter sedan sprids på ett systematiskt sätt.

Projektet ska tillhandahålla ett utbildningspaket som bygger på befintlig kunskap och som utvecklas, sprids samt pilottestas i samband med genomförande av byggprojekt.

För mer information
Jenny Lundgren, projektledare
Telefon/mobil: 013-290 994
SMS: 0705-60 03 50
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin