Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Energieffektiv drift för fastighetsskötare

Energikontoret Östra Götaland genomför i samarbete med Energikontoret i Mälardalen, Energikontoret Regionförbundet Örebro, Fastighetsägarna Mellansverige och SABO projektet Energieffektivare drift för handlingskraftiga fastighetsskötare.

Genom en heldags praktisk utbildning för fastighetsskötare, husvärdar och vaktmästare i Södermanland, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland väcks deltagarnas engagemang och intresse för energieffektivisering samtidigt som kunskap om hur energieffektiv drift av fastigheter ges. Utöver fastighetsskötare så erbjuds även kommunala energi- och klimatrådgivarna att delta.

Utbildningen genomfördes vid fem tillfällen per län under 2011 och innehöll både teoretiska och praktiska moment om bland annat inneklimat, temperaturbegrepp, genomgång av olika typer av värmesystem och hur dessa styrs samt mycket mer.

Efter genomförd utbildning får deltagarna med sig ett kursmaterial som kan fungera som en slags lathund att använda sig av i arbetsvardagen. Utöver detta får de även med sig praktiska checklistor som kan vara till hjälp inför en fastighetskontroll samt fungera som ett stöd under den fortsatta fastighetsskötseln och underhållet av fastigheterna. I utbildningen ingår även en hemläxa där deltagarna uppmanas genomföra föreslagna åtgärder. Inom två månader efter utbildningen kommer sen en enkät att skickas ut med frågor om de aktiviteter som har genomförts samt vilka konkreta åtgärder som blivit en följd av aktiviteterna.

För att kunna utvärdera vilka faktiska resultat projektet leder till sker mätning av en vald fastighet per län. Deltagarna erbjuds också att lämna in driftsdata på lämplig fastighet före och efter genomförd utbildning samt genomförda åtgärder. Data sammanställs för varje fastighet, både var och en för sig och totalt över regionen.

Projektet pågår från den 1 november 2010 till den 31 oktober 2012 och finansieras av bland annat Energimyndigheten, Fastighetsägarna Mellansverige AB, SABO AB och Vattenfall AB.

Läs mer om utbildningen hos Energikontoret i Mälardalen.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin