Vi stimulerar handlingskraft för en smartare energianvändning

Avslutade projekt

Smarta hemtjänstresor

Med stöd av erfarenheter från tidigare projekt och av Trafikverkets Handbok för bättre kommunala tjänsteresor driver Energikontoret Östra Götaland ett projekt för att effektivisera resorna inom hemtjänsten. Fokus är på Östergötlands små och medelstora kommuner.

I en medelstor svensk kommun kör de anställda cirka 200 000 mil i tjänsten om året. Cirka 80 procent av milen körs inom hemtjänsten. Personalens bilresor i tjänsten är dessutom en viktig arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren. Det finns tydliga fördelar med att hantera kommuners fordonsflotta på ett samlat och strukturerat sätt. Tidigare nationella erfarenheter visar att kommuner ofta kan göra stora förbättringar i antal fordon, val av fordon, körsätt, planering av resor samt vägval. Vinsterna för kommunerna handlar om minskade kostnader, minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och bättre service.

Vid kommunturnén som Energikontoret Östra Götaland genomförde under hösten 2011 framförde kommunerna i regionen just behovet av att arbeta med deras interna transporter med fokus på transporter inom hemtjänsten, där man såg att stora förbättringar kunde göras både när det gäller dokumentationen kring fordonens användning, men också kring personalens körsätt och hemtjänstverksamheternas bidrag till att uppnå hela kommunens uppsatta miljömål.

Kommunerna i olika fas

Tidigt i projektet kunde det konstateras att kommunerna var i olika fas när det gällde dokumentering och kontroll av sina interna transporter. En del hade god dokumentation över sina fordons bränsleförbrukning och antal körda mil, medan andra kommuner inte dokumenterat något alls. Därför togs det gemensamma beslutet att projektet skulle fokusera på att få fram en tydligare nulägesbild över kommunernas hemtjänsttransporter.

Målet med projektet

Målet med projektet var att projektdeltagarnas verksamheter skulle få bättre dokumentation när det gällde deras interna transporter, för att på så sätt kunna minska miljöpåverkan i form av minskade koldioxidutsläpp, minska bränsleförbrukningen och därmed också minska kostnaderna för transporterna. Ett viktigt övergripande mål för hemtjänstverksamheterna var även att öka sin tid hos brukarna.

Detta skedde genom att de deltagande kommunerna under sex månader fick testa färddatorer i ett urval av sina fordon. Färddatorn installeras i fordonet och registrerade bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, hastighetsefterlevnad och i vissa enheter även sparsam körning.

Resultat

Projektet avslutades i februari 2013. Som ett resultat av projektet har kommunerna kunnat se en mängd vinster, bland annat:

  • De ansvariga har fått en ökad vetskap om fordonens användning.
  • De ansvariga har fått ett verktyg som hjälper dem att följa upp personalens transporter.
  • Den tid som personalen tidigare behövde lägga på att skriva körjournaler har eliminerats.
  • Personalen har ökat sin medvetenhet om sparsam körning.
  • Personalen håller rådande hastighetsbegränsningar i större utsträckning än tidigare.

 
Läs mer om projektets genomförande och resultat HÄR!


Mer information

Ulrika Loebjer, projektledare
Tel: 013-290993 eller 0767-782 002
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.(klicka på namnet)

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning från och med 1 januari 2019.

linkedin